Vastelaoves Optochte 2019

Kènjeroptoch oppe Slek op 24 februari 2019


Insjrieve óm 13:00 oer - Vertrèk óm 14:11 oer
Oppe Slek, bie 't Slekkerhoes
 
Ieërepries Baeker & Wisselcup
Groate Groepe (11 persoane en mieë) 1e t/m 3e Pries, 3 baekers
Klein Groepe (3 t/m 10 persoane) 1e t/m 3e Pries, 3 baekers
Einzelgänger (deilname t/m 16 jaor) 1e t/m 3e Pries, 3 baekers
Duo's 1e t/m 3e Pries, 3 baekers
 

Groate Vastelaoves Optoch op 4 mieërt 2019


Opstèlle óm 13:00 oer - Vertrèk óm 14:11 oer
Van de Slek nao 't Hènge - Opstèlle oppe Slek
 
Ieërepries Baeker & Aester Sjaelen Uul cup
Wages 1e t/m 5e Pries, 5 baekers
Groate Groepe 1e t/m 5e Pries, 5 baekers
Klein Groepe 1e t/m 5e Pries, 5 baekers
Einzelgänger 1e t/m 5e Pries, 5 baekers
Duo's 1e t/m 5e Pries, 5 baekers
Kaetelkepelle 1e t/m 3e Pries, 3 baekers
Korpse 1e t/m 3e Pries, 3 baekers